TUMVIA s.r.o.

    projekční a inženýrská kancelář

    obor dopravní a pozemní stavby


    Karla Čapka 553/6
    790 01 Jeseník
    email: info@tumvia.cz

Zpracování projektové dokumentace


projekty pozemních staveb: novostavby, stavební úpravy, přístavby, nástavby, změny v užívání, dodatečně povolené stavby, skutečné provedení stavby, bourací práce i realizace stavby
projekty dopravních staveb: sjezdy, chodníky, parkoviště, komunikace
zpracování dokumentace je dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. pro územní souhlas, územní rozhodnutí, ohlášení staveb, stavební povolení a dodatečné povolení stavby
dále zajistíme statické posouzení, požární zabezpečení stavby, projektovou dokumentaci elektroinstalace, vytápění, vzduchotechniky, vodovodu a kanalizace

Inženýrská činnost

inženýrská činnost spočívá v zajištění všech potřebných vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů a dále vyjádření jednotlivých správců sítí na základě plné moci
dále zajistíme povolení stavebním úřadem (územní souhlas, územní rozhodnutí, ohlášení staveb, stavební povolení, změny v užívání či dodatečného povolení stavby)
pro jednotlivá vyjádření zajistíme:
· požárně bezpečnostního řešení stavby
· vynětí půdy ze ZPF a pozemku lesa
· měření radonového indexu pozemku
· průkaz energetické náročnosti budov
· hlukové studie

projekt je ukončen vydáním příslušného povolení a nabytím právní moci

Dále nabízíme

stavební dozor - dozor je veden zejména z důvodů zajištění stavby dle projektové dokumentace a dle platných předpisů a norem. Smyslem této činnosti je zajištění správného a bezpečného provádění prací...
autorský dozor - vedení stavby podle schválené projektové dokumentace sleduje autorský dozor - AD...
technický dozor investora (TDI) může poradit již ve fázi projektu, čímž se lze vyvarovat nevhodným řešením, při výstavbě hájí zájmy investora, dozoruje realizační firmy, kontroluje, radí, počítá, upozorňuje na možné následné problémy, aby na konci této práce byla naprostá spokojenost investora (stavebníka)...
zajistíme geodetické zaměření (výškopis a polohopis), výkaz výměr, položkové rozpočty

ÚVOD

Vítejte na stránkách projekční kanceláře TUMVIA s.r.o.
Zabíváme se projekční a inženýrskou činností v oboru projektování pozemních a dopravních staveb (nekolejové) sjezdy, chodníky, parkoviště i komunikace. Svou činnost nabízíme včetně zajištění potřebné dokumentace, všech vyjádření a jednotlivých profesí – TZB, požárního zabezpečení stavby, hlukových studií atd. Projekt zajišťujeme od studie až po vydání příslušného povolení stavebním úřadem.

Firma TUMVIAs.r.o. si zakládá na co nejrychlejším zpracování dokumentace a zajištěním všech potřebných vyjádření.